De gemeenteraad van Utrecht heeft in haar vergadering van 6 juli jl. ingestemd met de startnotitie Verkenning duurzame energieopwekking Rijnenburg.
De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders hierbij opgedragen de initiatiefnemers tenminste vier onderscheidende scenario's te laten ontwerpen, waarbij:

  • één scenario geen windenergie bevat (wel zon en andere energiebronnen);
  • één scenario, waarbij op basis van berekeningen, geen slagschaduw op de gevel van woningen plaatsvindt en bij woningen geen geluidstoename ten opzichte van aanwezige wegverkeersgeluid als gevolg van windmolens, voor de omliggende woonwijken;
  • één scenario een combinatie kent van zo hoog mogelijke energieopwekking en rendement voor omwonenden, met slechts een beperkte vorm van hinder;
  • één scenario alleen de wettelijke normen als beperking kent.

De verwachting is dat de scenario's begin 2018 uitgewerkt zijn. Op dat moment zal de gemeenteraad van IJsselstein, vanuit IJsselsteins perspectief, een reactie met gewenst scenario formuleren. Deze reactie wordt, tezamen met eventuele reacties uit Nieuwegein, Montfoort en Woerden, aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad.

Inmiddels is er een onafhankelijk procesbegeleider benoemd en gaat de Provincie Utrecht in gesprek met de initiatiefnemers en start de ontwerpfase.
Het is van groot belang de omgeving hierbij te betrekken. De gemeente Utrecht heeft bijgaand wijkbericht in IJsselstein in de wijk Ijsselveld en de bewoners van de Noord IJsseldijk.